ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลเกี่ยวกับศุลกากร
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยน นำเข้า ส่งออก
bulletข่าวจากกรมศุลกากร
bullete-Tracking
bulletพิกัดอัตราศุลกากร
bulletกฏหมายศุลกากร
bulletจุลสารศุลกากร
bulletราคาศุลกากร
bulletการใช้สิทธิ์การค้าเสรี
bulletข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
bulletข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ
bulletกฎหมาย/ประกาศกรมศุลกากร
bulletของควบคุมการนำเข้า-ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฏหมายศุลกากร
bulletข้อมูลสำหรับ บุคคลทั่วไป/ส่วนราชการ
bulletกฏว่าด้วยถิ่นกำเนิด
dot
ด่านศุลกากรในพื้นที่ ศภ.3
dot
bulletด่านศุลกากรในพื้นที่ ศภ.3
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรเชียงดาว
bulletด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
bulletด่านศุลกากรทุ่งช้าง
dot
เครือข่ายกรมศุลกากร
dot
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศบานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
bulletศูนย์เทคโนโลยีการควบคุมทางศุลกากร
dot
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
dot
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
bulletสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
bulletสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
bulletสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
bulletกรมศุลกากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมธนารักษ์
bulletกรมบัญชีกลาง
dot
เว็บไซต์หน่วยงานอื่น ที่น่าสนใจ
dot
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletสำนักงาน ปปง.
bulletCIA - World Factbook
bulletคำศัพท์องค์กรระหว่างประเทศ
dot
Newsletter

dot

     สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 มีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี ในการกำกับดุแลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรและหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฎิบัติ รวมทั้งเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล โดยมีอำนาจตามกฎหมายกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้   
กำหนดกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีอากรสำหรับสินค้าและของที่นำเข้าและส่งออก ควบคุม และกำกับดูแลการนำเข้าและส่งออก สินค้าถ่ายลำ สินค้าผ่านแดน และของที่นำเข้าส่งออก รวมทั้งควบคุมและกำกับเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเขตประกอบการเสรี (เขตอุตสาหกรรมส่งออก) ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้
ให้คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุนทางวิชาการแก่ด่านศุลกากร เพื่อสนองตอบยุทธศาตร์ของกรม
ให้การสนับสนุนแก่ด่านศุลกากรในการดำเนินงานด้านการจัดเก็บภาษีอากร สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร การตรวจสอบและป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
สืบสวนและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและดำเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารต่าง ๆ หลังผ่านพิธีการทางศุลกากร รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร ของกลาง และของตกค้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ตรวจสอบบันทึก บัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าหรือส่งออก ณ ที่ทำการของผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามการฉ้อฉลทางการค้า ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่
วิเคราะห์และประเมนิความเสี่ยงในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกซึ่งสินค้าและของ รวมมทั้งจัดทำประเมินผล พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านศุลกากรเพื่อใช้บริหารความเสี่ยง
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   

 

กิจกรรมของ ศภ.๓

 นายเสรี  ไทยจงรักษ์  ผอ.ศภ.3 ได้นำคณะผู้บริหารศุลกากรในสังกัด ศภ.3 เดินทางศึกษาดูงาน ตามโครงการ "การเดินทางสำรวจเส้นทางการค้า การคมนาคมทางหลวงระหว่างประเทศ สาย R3A จาก อ.เชียงของ จ.เชียงราย ถึง เมืองคุนหมิง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 2 - 6 กันยายน 2556

More...

 สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ จัดอบรมภาษาพม่า ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓  เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๘

More...

นายเสรี ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ รับมอบรางวัลผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น

More...

   เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายเสรี ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ พร้อมด้วยนางสาวฉวีวรรณ ชัยกิจมงคล นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ จัดโครงการ CSR : การบริจาค เสื้อผ้ากันหนาว ผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนบ้านหัวฝาย และโรงเรียนสาขา อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

 
More...

   เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายเสรี  ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 พร้อมด้วย นางสาวฉวีวรรณ ชัยกิจมงคล นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่  นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา ๘๕ พรรษา ณ บริเวณหน้าโต๊ะหมู่เฉลิมพระเกียรติ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

More...

      เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ นายเสรี ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ เป็นประธานเปิดการสัมมนา การพัฒนาการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี  เรื่องการจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียน ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้า (ATIGA) และการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง ของผู้ส่งออกในอาเซียน (Self Certification)

More...

กิจกรรมของด่านฯในพื้นที่

       วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด และนายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ นายด่านศุลกากรแม่สอด พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯแม่สอด ให้การต้อนรับนายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๗ และคณะได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่ของจังหวัดตาก และดูงานเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ด่านศุลกากรแม่สอด ...

More...

      วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ นายวรวุฒิ วิบูลย์ศิริ นายด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับคณะสำนักงาน ก.พ. ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่น ๑๖ ณ ห้องประชุม ด่านศุลกากรแม่สาย ...

More...

    วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๑.๐๐ น. นายเสรี ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ พร้อมด้วยนายกิตติ  สุทธิสัมพันธ์ นายด่านศุลกากรแม่สาย และข้าราชการ พนักงานฯ ลูกจ้างด่านฯ ชมการแสดงและรับคำอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาสจากคณะนักเรียนพระกิตติคุณชาวลีซอคานาอัน พร้อมกันนี้ ได้มอบขนม และของที่ระลึก ให้แก่คณะนักเรียนเพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้มอบความสุขและ คำอวยพรในวันคริสต์มาสนี้

More...

 วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๗.๐๐ น. นายกิตติ  สุทธิสัมพันธ์ นายด่านศุลกากรแม่สาย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานฯ ลูกจ้าง ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคล ในงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย โดยมีนายโสภณ ชุ่มชูจันทร์ นายอำเภอแม่สายเป็นประธานในพิธี จากนั้น เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ด่านฯ แม่สายร่วมปลูกต้นไม้บริเวณด่านศุลกากรแม่สายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความสามัคคี และ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ด่านฯ แม่สายร่วมเดินเทิดพระเกียรติ ถวายพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย

More...

 +++ กิจกรรมด่านศุลกากรแม่สอด +++

More...

    วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ นายด่านศุลกากรแม่สาย มอบหมายให้นายจักรกฤช อุเทนสุต ผู้ช่วยฯ ส่วนบริการศุลกากร ต้อนรับคณะนับริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๕

More...

การสืบสวนปราบปราม
ผอ.ศภ.๓ ร่วมทำลายของกลาง ณ ด่านฯ แม่สาย

    วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายเสรี ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ นายด่านศุลกากรแม่สาย ได้แถลงข่าวการทำลายของกลาง ประเภทสินค้าไม่พึงประสงค์ สินค้าลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า อาทิ สุราและบุหรี่ต่างประเทศ แผ่น DVD เพลงและภาพยนตร์ รองเท้า ชุดกีฬา เสื้อผ้า กระเป๋าสตรี โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ แว่นตากันแดด   ตู้เกมส์ไฟฟ้า เลื่อยโซ่ เป็นต้น รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๖๐ แฟ้มคดี มูลค่าทางการตลาดประมาณ ๑๓๐ ล้านบาท

More...
ด่านศุลกากรแม่สายจับยาบ้า

   เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นำโดย นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ นายด่านฯแม่สาย วางแผนร่วมกับ นายจักกฤช อุเทนสุต ผู้ช่วยฯส่วนบริการศุลกากร นายอนุสรณ์ ศรีมาลา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและหัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑  น.ส .นุชรีย์ ดีเจริญ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒  นายอดิสรณ์  สิทธิชอบธรรม หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม และนายผจญศักดิ์  ครองชนม์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร เพื่อจับกุมผู้กระทำผิด  โดยร่วมกันจับกุมตัว น.ส.พัชรินทร์ สุวรรณพรม พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) จำนวน ๑,๖๐๐ เม็ด มีตัวอักษร WY ประทับอยู่บนเม็ด (เม็ดสีส้ม ๑,๕๘๔ เม็ด เม็ดสีเขียว ๑๖ เม็ด) น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ ๑๗๓ กรัม ซุกซ่อนในช่องคลอดและทวารหนัก บริเวณช่องทางเดินเท้าขาเข้า ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ ๑

More...
*** ด่านศุลกากรแม่สอดจับยาบ้า ***

*** ด่านศุลกากรแม่สอดจับยาบ้า ***

More...
ด่านศุลกากรแม่สายร่วมจับกุมยาไอซ์และยาบ้า

 เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๔๕ น. ด่านศุลกากรแม่สายจับกุมตัวนายกนกพล ปานกลาง  พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน ๑,๙๘๘ เม็ด   มีตัวอักษร WY ประทับอยู่บนเม็ด (เม็ดสีส้ม ๑,๙๖๖ เม็ด เม็ดสีเขียว ๒๒ เม็ด) และไอซ์ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ ๑๐๒ กรัม ซุกซ่อนในกระเป๋าสัมภาระ 

More...
Copyright © 2012 All Rights Reserved.

สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ที่อยู่ :  ถนน มหิดล :  ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
จังหวัด :เชียงใหม่     รหัสไปรษณีย์ : 50200
เบอร์โทร :  053 281 785-6     แฟกซ์ :  053 281 787.
อีเมล : 74000000@customs.go.th
เว็บไซต์ : http://www.regionalcustoms3.com.